• Doprava zadarmo pri nákupe nad € 30 bez DPH
 • 14 dní na vrátenie tovaru
 • Záruka 3 roky
0
Košík
Cena bez DPH (zmeniť)
Spolu
Cena/ks
Množstvo
Položky
Nákupný košík je momentálne prázdny.
Cena bez DPH
5,- €
Do pokladne
Zmeniť
PROJEKTOVÉ RIEŠENIA

Záručná doba a reklamácie

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo). Ak je potrebné pre uplatnenie záruky sériové číslo výrobku, takýto výrobok má na sebe umiestnený štítok s týmto sériovým číslom. Dĺžka záruky na všetky tovary minimálne 36 mesiacov.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu pri príslušnom výrobku.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu pri príslušnom výrobku.

Reklamácie zjavných vád a poškodení je kupujúci povinný uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí alebo dodaní tovaru, a to len písomne, pričom kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste.

V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. V prípade, ak sa v priebehu opravy poškodeného tovaru zistí, že táto nie je možná, bude kupujúcemu dodaný náhradný tovar.

Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje 30 dní. Záruka k tovaru zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, štítkov so sériovým číslom pokiaľ sú na výrobku umiestnené,
 • neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, pričom dokumentáciu je predávajúci povinný dodať iba na vyžiadanie kupujúceho,
 • ak bol tovar poškodený živelnou pohromou,
 • ak bol tovar poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, pričom dokumentáciu je predávajúci povinný dodať iba na vyžiadanie kupujúceho,
 • ak bol tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušným normám.

Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho hradí kupujúci.

 

Reklamácia vád tovaru v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť.

 

Reklamácia vád tovaru v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je dodaný v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho uzatvorenej kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Vada na tovare, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu výrobku, ktorá existovala už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Kupujúci ako spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady tovaru pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva kupujúcemu patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vady na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu

 

Vis major

Ak vzniknú nejaké okolnosti, ktoré neumožňujú plné alebo čiastočné plnenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán, menovite: požiar, živelné pohromy, štrajky, vojny, alebo iné okolnosti nezávislé od zmluvných strán, termíny stanovené pre plnenie záväzkov budú odložené tak dlho, ako spomenuté okolnosti a ich následky pôsobia.