Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky AJ Produkty,a.s.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava. IČO: 36268518, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5517/B ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ako právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá môže byť aj spotrebiteľom.

Vymedzenie pojmov

Pod pojmom:

Predávajúci sa rozumie: spoločnosť A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava. IČO: 36268518, DIČ: 2021946454, IČ DPH: SK2021946454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5517/B

Adresa sa rozumie: sídlo spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.

Adresa prevádzky sa rozumie ktorákoľvek z nasledovných adries prevádzok predávajúceho podľa evidencie na príslušnom odbore príslušných Okresných úradov: A J Produkty a. s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava,

Miesto dodávky sa rozumie adresa, t.j. sídlo v prípade spotrebiteľa bydlisko kupujúceho, pokiaľ nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky/doručenia.

Kupujúci sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá môže byť aj spotrebiteľom. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ sa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Prevádzková doba predávajúceho

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:

Otváracia doba:

Centrála Bratislava A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Po - Pia: 8:00 - 16:00

+421 (0)2 48 214 712

www.ajprodukty.sk

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Predmetom kúpnych zmlúv je dodávka tovaru ponúkaného v katalógu spoločnosti A J Produkty a. s., prostredníctvom webových portálov spoločnosti A J Produkty a. s., resp. vo všeobecnej ponuke firmy A J Produkty a.s.. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom potvrdenia objednávky spoločnosťou A J Produkty a.s., pričom kupujúci je svojou objednávkou viazaný počnúc dňom jej odoslania spoločnosti A J Produkty a.s..

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe uzatvorenia jednotlivých kúpnych zmlúv. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim.

Objednávka kupujúceho: jej náležitosťami sú:
 • identifikačné údaje kupujúceho:
 • v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa je to obchodné meno, sídlo, IČO, podľa výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného príslušného registra,
 • v prípade spotrebiteľa sa uvádza jeho krstné meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,
 • kontaktná osoba (osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho),
 • miesto dodávky tovaru, ak nie je zhodné s adresou kupujúceho,
 • číslo tovaru podľa katalógu, názov tovaru, farba tovaru, počet kusov tovaru, jednotková cena tovaru, cena tovaru celkom.
V prípade ak objednávka kupujúceho neobsahuje všetky náležitosti ktoré stanovujú tieto Obchodné podmienky a chýbajúce náležitosti boli obsluhe, ktorá spracúva objednávky kupujúcich z poverenia predávajúceho dodatočne doplnené písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky, postačuje ak tieto náležitosti obsahuje potvrdenie objednávky od predávajúceho.

Objednávka môže byť kupujúcim vyhotovená:

 • písomne a zaslaná poštou na adresu sídla predávajúceho, resp. jeho prevádzky, zaslaná e-mailom na e-mailovú adresu info@ajprodukty.sk alebo na inú funkčnú e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho www.ajprodukty.sk,
 • telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 (0)2 48 214 712, kde je potrebné všetky vyššie uvedené údaje uviesť obsluhe,
 • prostredníctvom internetového e-shopu po korektnej registrácii kupujúcej osoby vložením požadovaného tovaru do virtuálneho košíka ktorý je súčasťou e-shopu a odoslaní objednávky.
Potvrdenie objednávky predávajúcim, obsahuje
 • identifikačné údaje predávajúceho,
 • špecifikácia množstva a typu tovaru,
 • špecifikácia ceny,
 • dátum dodania tovaru a podmienky jeho dodania,
 • platobné podmienky,
 • prípadne iné náležitosti.
Záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy je záväzok, ktorého rozsah je definovaný v potvrdení objednávky. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky (resp. proforma faktúra v prípade zálohovej platby) zo strany predávajúceho bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, sa spravujú výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú prejednávané všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do dvoch kalendárnych dní odo dňa, kedy obdržal potvrdenie objednávky. Kupujúci je oprávnený odvolať (stornovať) záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len za podmienok ustanovených v týchto obchodných podmienkach a v platnej právnej úprave.

Kupujúci je oprávnený odvolať (stornovať) záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci ešte neodoslal, resp. neposkytol tovar kupujúcemu, a to aj v prípade, ak odvolanie (storno) objednávky alebo odstúpenie od zmluvy predávajúci preukázateľne nezapríčinil.

Odvolanie (storno) objednávky alebo odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a doručené poštou formou doporučeného listu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@ajprodukty.sk v stanovenej dobe.

V prípade, že kupujúci odstúpi od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo odvolá (stornuje) záväzne vystavenú objednávku bez toho, aby takéto konanie kupujúceho preukázateľne zapríčinil predávajúci, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:
 • pokiaľ je možné stornovať tovar u dodávateľa, bude odvolanie (storno) alebo odstúpenie od zmluvy akceptované bez akýchkoľvek opatrení zo strany predávajúceho,
 • pokiaľ nie je možné tovar stornovať u dodávateľa, prípadne pokiaľ je už pripravený na vyskladnenie, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací poplatok vo výške 25% z celkovej hodnoty objednávky,
 • predchádzajúce dva odseky môžu byť spoločne uplatnené i v rámci jednej objednávky.
 • Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy či záväznej objednávky, pokiaľ je dôvodom odstúpenia zmena názoru kupujúceho ohľadne farby, rozmerov či inej základnej špecifikácie tovaru po uzatvorení zmluvy či zaslaní záväznej objednávky.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1., Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie zasielajte na adresu sídla predajcu: A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava alebo email info@ajprodukty.sk
Následne Vám bude oznámená adresa pre vrátenie tovaru. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení).

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia včasného oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.  Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a súvisiace platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Termíny dodávok a dodacie podmienky

Výrobky objednané podľa katalógu alebo prostredníctvom e-shopu sa predávajúci zaväzuje dodať v lehote od 48 hodín do maximálne 60 dní po uhradení zálohovej faktúry alebo po prijatí potvrdenia platby kreditnou alebo debetnou kartou v závislosti od typu výrobku. Termín dodania pre jednotlivé objednávky je vždy uvedený na potvrdení objednávky.

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky pre výrobky, ktoré nemôže predávajúci dodať, prípadne nie sú na sklade, nie sú pre predávajúceho nezáväzné. Predávajúci je oprávnený takýto tovar dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí.

Predávajúci neručí za chybné informácie a omyly v objednávke, vzniknuté konaním zo strany kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať dodávku tovaru aj čiastočnými dodávkami. Niektoré tovary sú dodávané v rozmontovanom stave, balené v jednom, alebo viacerých balíkoch. Servis, a to záručný aj pozáručný, je zabezpečený pre všetky predávané výrobky, ktorých funkčnosť si vyžaduje túto službu. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť prevzatie tovaru zástupcovi predávajúceho odtlačkom pečiatky (nevzťahuje sa na spotrebiteľa) a podpisom na dodacom, resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a aj čitateľne uvedeného mena preberajúceho.

Doprava, vynáška a montáž tovarov

Predávajúci zabezpečí dopravu tovarov v hodnote nad 30,- Eur bez DPH ku kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky na svoje náklady, a to prostredníctvom zmluvného prepravcu. V prípade dodania tovaru v celkovej cene do 30,- Eur s DPH si predávajúci bude účtovať poplatok za dopravu vo výške 5,- Eur bez DPH (6,- Eur s DPH).

V prípade objednávky vynášky tovarov, montáže tovarov alebo oboch služieb súčasne zo strany kupujúceho budú tieto zabezpečené predávajúcim na náklady kupujúceho podľa cenovej ponuky predávajúceho poskytnutej na žiadosť kupujúceho.

Montáž a vynesenie tovaru sú extra hradené služby a budú kupujúcim individuálne nacenené. V prípade, že požadujete kotvenie vybraného tovaru do zeme alebo do steny, prosíme vás o zaslanie individuálnej požiadavky o túto službu.

Pri objednaní vynesenia tovaru si kupujúci môžu vybrať z nasledovných možností

 • COMFORT - vynesenie za pomoci asistencie vodiča. Maximalne 3ks do 100 kg. Orientačná cena 20€ bez DPH.
 • TOP COMFORT PLUS - kompletné vynesenie tovaru. Dá sa objednať len v mestách, kde má prepravca depo (Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. Košice). Maximalne 3ks do 100 kg. Orientačná cena 40€ bez DPH. Pri väčších zákazkách a realizáciách montáže sa informujte u našich predajcov.
Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, podľa INCOTERMS 2010 DAP (dodanie tovaru k zákazníkovi na miesto určenia). V prípade ak kupujúci požaduje doručenie tovaru vlastnou dopravou, bude dodávka uskutočnená podľa INCOTERMS 2010 FCA (uvoľnenie tovaru k preprave zabezpečenej kupujúcim). V tomto prípade je kupujúci zodpovedný za realizáciu prepravy, poistenie a reklamácie počas prepravy. Všetky dodacie podmienky sa riadia podľa INCOTERMS 2010 a ORGALIME S2000. V prípade uplatnenia INCOTERMS 2010 FCA nevzniká kupujúcemu nárok na refundáciu nákladov spojených s prepravou a dodaním.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní tovaru skontroloval stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade neúplnej zásielky nie je kupujúci takúto zásielku odmietnuť prevziať ak sa na tom s predávajúcim vopred písomne nedohodol.

Nebezpečenstvo poškodenia

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu v mieste určenia (podľa INCOTERMS 2010 DAP) alebo priamo v sklade predávajúceho pred nakládkou tovaru (podľa INCOTERMS 2010 FCA). Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a to v rozsahu jeho balenia, množstva, akosti a vyhotovenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v plnom rozsahu platí ustanovenie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

Platobné podmienky a ceny

V cenách uvedených v katalógu predávajúceho nie je zahrnutá zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty. Na webovej stránke predávajúceho je umožnené prostredníctvom funkcie stránky zobraziť ceny zahŕňajúce zákonom stanovenú daň z pridanej hodnoty alebo zobraziť ceny nezahŕňajúce zákonom stanovenú daň z pridanej hodnoty. Vydaním nového katalógu sa ceny tovarov uvedené v predchádzajúcom katalógu alebo ponuke stávajú automaticky neplatnými. Celková cena dodaného tovaru sa môže líšiť od cien uvedených v katalógu prípadne na webovej stránke predávajúceho v závislosti od množstva objednaného tovaru kupujúcim prípadne aktuálnej akcie predávajúceho. V takomto prípade je predávajúceho ako aj kupujúceho záväzná cena uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Pri vydaní špeciálnych katalógov a letákov sú pri vybraných výrobkoch uvádzané ceny so zľavou, pričom je definovaná ich časovo obmedzená platnosť. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vzťahujú sa ceny uvedené v katalógu na vyobrazený druh tovaru podľa popisu, avšak bez vnútorného vybavenia, príslušenstva, či dekorácie. Zmena cien vyhradená. V prípade, že je v objednávke uvedený produkt s nesprávnou cenou alebo nesprávnymi informáciami v dôsledku typografickej chyby alebo nesprávnej informácie získanej od našich dodávateľov, spoločnosť A J Produkty a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku takéhoto tovaru.

Predávajúci je povinný po dodávke tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu do 15 kalendárnych dní. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške 100 % hodnoty objednávky, alebo zaslať tovar na dobierku.

Výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim.

Platobné metódy

Predávajúci ponúka platby prostredníctvom uhradenia zálohovej faktúry. V prípade využitia tejto metódy (predfaktúra až do výšky 100%) sa doba dodania začne rátať až od pripísania prostriedkov na účet predávajúceho.
Účet predávajúceho:
Všeobecná úverová banka, a.s
IBAN: SK1202000000003828970553
Kód SWIFT: SUBASKBX


Predávajúci ponúka taktiež uzatvorenie kúpnej zmluvy s využitím zaslania tovaru na dobierku.

Predávajúci poskytuje možnosť platby za tovar prostredníctvom kreditnej karty (okrem American Express) alebo debetnej karty. Prijímame všetky hlavné kreditné a debetné karty (s výnimkou American Express).

V prípade, ak má kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, záujem o platobnú metódu prostredníctvom faktúry vystavenej po doručení tovaru, kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, môže požiadať predávajúceho o otvorenie kreditného účtu a zaplatiť za tovar alebo služby po prijatí faktúry v predávajúcim stanovenej dobe splatnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o otvorenie kreditného účtu.

Zľavové kupóny

V prípade, že má kupujúci platný zľavový kupón, má možnosť ho zadať počas zadávania objednávky. Každý zľavový kupón má uvedenú dobu platnosti a percentuálnu výšku zľavy alebo iné vyjadrenie zvýhodnenia kupujúceho oproti štandardnému cenníku. Zľavové kupóny nemôžu byť použité spolu s inými zľavami (vrátane zľavnených cien a balíkov).

Bezpečnosť platieb kartou

Všetky online platby sú zabezpečované spoločnosťou Nets A/S pomocou platobného systému Nets Easy (http://www.nets.eu). Systémy Nets sú certifikované spoločnosťami VISA a MasterCard na poskytovanie bezpečných platobných transakcií v súlade s PCI DSS. Všetka komunikácia medzi online obchodom a vašou bankou je zabezpečená sieťami Nets a šifrovaná pomocou protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Platba sa vykonáva na zabezpečenej platobnej stránke s adresou, ktorá sa začína https:// a zámkom, čo potvrdzuje, že údaje sú zabezpečené. AJ Produkty a.s. nemá prístup k informáciám o vašej karte a nemôže zaznamenávať ani ukladať podrobnosti o vašej karte. Pre viac informácií o službách Nets a bezpečných platbách, navštívte stránku http://www.nets.eu alebo zavolajte na +45 44 89 24 80.

Záručná doba a reklamácie

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo). Ak je potrebné pre uplatnenie záruky sériové číslo výrobku, takýto výrobok má na sebe umiestnený štítok s týmto sériovým číslom. Dĺžka záruky na všetky tovary minimálne 7 rokov.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 7 rokov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu pri príslušnom výrobku.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 7 rokov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu pri príslušnom výrobku.

Reklamácie zjavných vád a poškodení je kupujúci povinný uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí alebo dodaní tovaru, a to len písomne, pričom kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste.

V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. V prípade, ak sa v priebehu opravy poškodeného tovaru zistí, že táto nie je možná, bude kupujúcemu dodaný náhradný tovar.

Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje 30 dní. Záruka k tovaru zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, štítkov so sériovým číslom pokiaľ sú na výrobku umiestnené,
 • neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, pričom dokumentáciu je predávajúci povinný dodať iba na vyžiadanie kupujúceho,
 • ak bol tovar poškodený živelnou pohromou,
 • ak bol tovar poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, pričom dokumentáciu je predávajúci povinný dodať iba na vyžiadanie kupujúceho,
 • ak bol tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušným normám.
 • Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho hradí kupujúci.
Reklamácia vád tovaru v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť.

Reklamácia vád tovaru v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je dodaný v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho uzatvorenej kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Vada na tovare, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu výrobku, ktorá existovala už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Kupujúci ako spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady tovaru pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva kupujúcemu patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vady na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu

Vis major

Ak vzniknú nejaké okolnosti, ktoré neumožňujú plné alebo čiastočné plnenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán, menovite: požiar, živelné pohromy, štrajky, vojny, alebo iné okolnosti nezávislé od zmluvných strán, termíny stanovené pre plnenie záväzkov budú odložené tak dlho, ako spomenuté okolnosti a ich následky pôsobia.

Ochrana osobných údajov kupujúceho ako spotrebiteľa

Prevádzkovateľ – AJ Produkty a.s. spoločnosť zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, resp. zamestnanci obchodných spoločností (klientov).

Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva sú bežné osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ak „osobné údaje“).

Kupujúci berie na vedomie spracovanie osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, zasielania informácií o realizácii kúpnej zmluvy a pre účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170

Bližšie informácie viď: Politika informovanosti dotknutej osoby (add link).

Záverečné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.12.2023 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V Bratislave dňa 18.12.2023