Politika ochrany osobných údajov

V AJ Produkty a. s. („AJ“) sa vždy snažíme budovať dlhodobé vzťahy s našimi zákazníkmi, spoločnosťami a organizáciami, ako aj s ich zástupcami a všetkými spotrebiteľmi, ktorí nakupujú priamo od nás. Naši zákazníci sú pre nás nanajvýš dôležití, a preto budeme s osobnými údajmi nakladať vždy opatrne a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Ak chcete vedieť, ako a prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, nižšie nájdete naše zásady ochrany osobných údajov. Môžete si tiež prečítať, ako požiadať, zmeniť alebo požadovať vymazanie týchto údajov. Naším cieľom je, aby naše procesy a IT systém boli v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na ochranu osobných údajov (napr. zákon o ochrane osobných údajov) a všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo platnosť 25. mája 2018.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby, je založené na jej rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné.

Viac informácii nájdete na internetovej stránke úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Viac informácií o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi nájdete v sekcii Politika informovanosti dotknutej osoby.

AJ Produkty a. s. a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje. Tiež vysvetľujú a popisujú, prečo používame tieto údaje, a informujú vás o vašich právach, napr. ako môžete požiadať, zmeniť alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré o vás spracovávame.

Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktné údaje zákazníkov, aké údaje zhromažďujeme, ako a prečo sa zhromažďujú?

Keď ako zákazník, či už ako zástupca spoločnosti alebo ako súkromný spotrebiteľ, nakupujete výrobky v spoločnosti AJ, poskytujete svoje osobné údaje, ako sú meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spotrebiteľ zvyčajne vyplní aj svoju adresu trvalého pobytu, prípadne doručovaciu adresu.

Spoločnosť AJ používa údaje na zabezpečenie dobrej zákazníckej skúsenosti v priebehu celého procesu objednávky a predaja: prezentácia nášho sortimentu produktov, uskutočnenie objednávky, dodanie, potenciálne reklamácie/záležitosti týkajúce sa záruky a vývoj našej ponuky a IT procesov.

Našu komunikáciu s vami dokumentujeme. Komunikácia s vami ako zákazníkom sa uskutočňuje prostredníctvom telefónu, e-mailu, chatu, písomného a fyzického kontaktu, ako aj digitálnych médií. Dôvodom zdokumentovania je umožnenie následných riešení záležitostí a sťažností zákazníkov, ako aj vybavovanie všetkých záležitostí počas vášho pôsobenia ako zákazníka spoločnosti AJ, ako sú napríklad otázky týkajúce sa nákupov/objednávok, sťažností, záležitostí týkajúcich sa záruky alebo iných sťažností/stanovísk, na ktoré nás môžete upozorniť.

Kto je zodpovedný za zhromaždené a spracúvané osobné údaje?

My, AJ Produkty a. s., IČO: 36268518, Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava, sme prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje môžeme spracúvať my alebo naši partneri.

Sme vždy zodpovední za partnerov, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, takzvaní sprostredkovatelia osobných údajov. Viac informácií o našich sprostredkovateľov a ďalších príjemcoch osobných údajov je uvedených nižšie.

Aké údaje sa zhromažďujú, na aký účel a ako dlho sa uchovávajú?

Niektoré osobné údaje budeme spracúvať z dôvodu zákonných požiadaviek. Ďalšie osobné údaje budú spracované, aby sa umožnili zmluvné vzťahy s vami, aby sme následne mohli plniť naše záväzky v rámci kúpnej zmluvy.

Hlavný účel: Splniť našu zmluvu s vami

1. Právny základ

Potrebujeme niekoľko osobných údajov, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a následne splniť naše nižšie uvedené záväzky. Zhromažďovanie týchto osobných údajov vyplýva z právneho základu spracúvania osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

2. Základný účel

Vaše osobné údaje musíme spracúvať v súvislosti s objednávkami a doručovaním (vrátane oznámení a kontaktných údajov týkajúcich sa doručenia), aby sme splnili svoje záväzky v rámci kúpnej zmluvy. V určitých prípadoch budeme vybavovať aj reklamácie a záručné záležitosti a v tejto súvislosti spracúvať osobné údaje, ktoré sa tak zhromaždia. Ďalšie osobné údaje je možné spracúvať v súvislosti so službami ako napr. objednanie montáže, dodania a dodania do domu. Upozorňujeme, že všetky vyššie uvedené účely sú predmetom samostatného a individuálneho spracovania osobných údajov.

3. Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať za účelom splnenia kúpnej zmluvy, sú:

 • meno, a priezvisko,
 • emailová adresa,
 • adresa trvalého pobytu, príp. doručovacia adresa,
 • telefónne číslo, a
 • platobné údaje.

Ak ste zákazníkom spoločnosti, vyššie uvedené kategórie osobných údajov sa budú spracúvať aj v prípade osoby uvedenej ako kontaktná osoba.

4. Doba uchovávania

Údaje sa budú ukladať a spracúvať prostredníctvom právnej podpory záväznej zmluvy. Lehota na uchovávanie údajov o spoločnosti a kontaktných údajov zákazníkov je založená na tom, ako často zákazníci nakupujú a aká je záručná doba našich výrobkov. Preto sa v závislosti od toho, ktorú položku ste si u nás zakúpili, môže doba uchovávania pohybovať od troch (3) do tridsiatich (30) rokov.

Po uplynutí záručnej doby sa vaše osobné údaje uchovávajú najviac dvanásť (12) mesiacov a potom sa anonymizujú. Proces anonymizácie sa vykonáva každý mesiac. Osobné údaje a údaje o zákazníkoch s otvorenými zostatkami staršími ako dvanásť (12) mesiacov sa uchovávajú v pôvodnej podobe a prípadná anonymizácia sa vyhodnocuje mesačne.

Lehota na chovávanie údajov o jednotlivcoch je založená na našich záväzkoch voči vám ako spotrebiteľovi. Po dokončení objednávky, jej doručení, zaplatení a uplynutí záručnej doby budú údaje vymazané alebo anonymizované. Ak sú údaje anonymizované, nie sú už identifikovateľné, a preto sa nepovažujú za osobné údaje.

Vaše osobné údaje však budeme spracovávať, pokiaľ to bude potrebné na vybavenie akýchkoľvek reklamačných a záručných záležitostí, alebo dlhšie, ak to bude potrebné na vyriešenie tohto procesu.


Hlavný účel: Vytvorenie profilu zákazníka

1. Právny základ
Aby ste u nás mohli nakupovať, musíte si vytvoriť profil zákazníka. Je to potrebné, pretože musíme zachovať naše záruky špecifické pre výrobok (ďalšie informácie sú uvedené nižšie). Zhromažďovanie osobných údajov vyplýva z právneho základu spracúvania osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

2. Základný účel
Pre umožnenie nákupu, a teda zmluvného vzťahu je potrebné, aby si zákazníci vytvorili zákaznícky profil na internetových stránkach AJ prostredníctvom Mojich stránok. Účelom je, aby mohla AJ dodržiavať záruky a dokumentovať záležitosti/sťažnosti zákazníkov. Ste zodpovední za neustálu aktualizáciu údajov v prípade zmien.

3. Osobné údaje
Osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať za účelom splnenia kúpnej zmluvy, sú:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo, a
 • adresa.

4. Doba uchovávania
AJ bude spracúvať osobné údaje potrebné na zachovanie aktívneho zákazníckeho profilu, pokiaľ ste zákazníkom, riešite s nami záležitosti (napr. záležitosti týkajúce sa záruky alebo reklamácie) alebo využívate digitálne služby. Potom budeme vaše osobné údaje spracúvať na ten istý účel, ako je uvedené vyššie, po dobu dvanástich (12) mesiacov. Osobné údaje budú následne anonymizované. Proces anonymizácie sa vykonáva každý mesiac. Komunikácia odoslaná na našich digitálnych kanáloch sa uloží až do odvolania.

Hlavný účel: Distribúcia newslettera

1. Právny základ a účel
Osobné údaje potrebné na umožnenie komunikácie prostredníctvom newsletterov sú uvedené nižšie. Zhromažďovanie osobných údajov vyplýva z právneho základu nevyhnutného spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. AJ má oprávnený záujem na komunikovanie noviniek s vami, keď ste zaregistrovali svoj záujem o tieto informácie.

2. Osobné údaje
Osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať za účelom individualizácie týchto ponúk, sú:

 • emailová adresa.
3. Doba uchovávania
AJ bude spracúvať osobné údaje potrebné na odosielanie newsletterov, kým nepožiadate o odhlásenie z ich odoberania. Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v pätie e-mailu.

Hlavný účel: Individualizácia našej ponuky pre vás

1. Právny základ
Na splnenie záujmu našich zákazníkov o prijímanie relevantných a individualizovaných marketingových distribúcií a kampaní prostredníctvom našich kanálov a systémov IT sa spracúvajú nižšie uvedené osobné údaje. Zhromažďovanie osobných údajov vyplýva z právneho základu nevyhnutného spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. AJ má oprávnený záujem na komunikovanie noviniek s vami a poskytovanie ponúk špeciálne prispôsobených vašim potrebám.

2. Základný účel
Niektoré vaše osobné údaje spracúvame, aby sme individualizovali ponuky a urobili ich pre vás čo najrelevantnejšími, aby sme vám mohli predstaviť relevantný sortiment, odporúčania produktov, inšpiráciu a ďalšie relevantné činnosti, prispôsobené novinky a distribúciu katalógov.

3. Osobné údaje
Osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať za účelom individualizácie týchto ponúk, sú:
 • meno a priezvisko,
 • používateľské meno,
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo),
 • vek,
 • pohlavie,
 • miesto bydliska,
 • história nákupov,
 • údaje generované používateľom (napr. história kliknutí a návštev) na našej internetovej stránke (ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie) a
 • ďalšie preferencie, ktoré ste špecifikovali.

Digitálnymi kanálmi môžu byť vyhľadávače ako Google a Bing, ako aj sociálne médiá, digitálne siete pre reklamy a naše vlastné aj externé zákaznícke prieskumy.

4. Doba uchovávania
AJ bude spracúvať osobné údaje potrebné na zachovanie aktívneho zákazníckeho profilu, pokiaľ ste zákazníkom, riešite s nami záležitosti (napr. záležitosti týkajúce sa záruky alebo reklamácie) alebo využívate digitálne služby. Potom budeme vaše osobné údaje spracúvať na ten istý účel, ako je uvedené vyššie, po dobu dvanástich (12) mesiacov. Osobné údaje budú následne anonymizované. Proces anonymizácie sa vykonáva každý mesiac. Komunikácia odoslaná na našich digitálnych kanáloch sa uloží až do odvolania.

5. Ako prebieha náš proces individualizácie (t. j. ako spracovávame vaše údaje)?
Vykonávame analýzy na individuálnej úrovni, ktoré buď roztriedia údaje do skupiny zákazníkov (tzv. zákaznícky segment alebo priemyselný typ), alebo vedú k jedinečnému profilu. Poznatky z analýzy tvoria základ vašich osobných a relevantných ponúk. Tieto údaje sa potom používajú ako základ pre vytvorenie rôznych trhových aktivít, ako je e-mailová distribúcia a digitálna reklama vo všetkých médiách, ktoré spoločnosť používa.

Hlavný účel: Kampane založené na vašej digitálnej interakcii

1. Účel a právny základ
Poskytnúť vám osobné ponuky a inšpiráciu na základe toho, o čo ste prejavili záujem na internetových stránkach spoločnosti AJ alebo na našich kanáloch. Tento typ spracovania ste prijali, ak ste prijali všetky súbory cookie a súhlasili s našimi pravidlami používania súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako odmietnuť súbory cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Právnym základom je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

2. Osobné údaje

 • Údaje generované používateľom (napr. história kliknutí a návštev) na našej internetovej stránke.

3. Doba uchovávania
Ďalšie informácie a doby uchovávanie sú uvedené v našich zásadách používania súborov cookie.


Hlavný účel: Hodnotenie, vývoj a zlepšenie AJ

1. Účel a právny základ
Na splnenie nášho záujmu o neustále vyhodnocovanie, vývoj a zlepšovanie ponuky spoločnosti AJ sa osobné údaje uvedené nižšie spracúvajú prostredníctvom našich kanálov a systémov IT na právnom základe nevyhnutného spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. AJ má oprávnený záujem na spracovávaní histórie nákupov, sťažností a ďalších súvisiacich informácií, aby mohla lepšie rozvíjať ponuky a služby pre vás ako zákazníka. Spracovanie je nevyhnutné na splnenie nášho oprávneného záujmu na riadení životného cyklu našich systémov, produktov a služieb, ako aj na ich ochranu a vývoj.

2. Základný účel
AJ môže údaje zhromaždené prostredníctvom zákazníckych prieskumov, kontaktov so zákazníkmi alebo histórie nákupov používať na analýzy na účely vývoja spoločnosti, napr. vývoj našej internetovej stránky a jej funkcií. Analýzy prispievajú k zabezpečeniu našich logistických procesov a predpovedí skladovania a rozvoja nášho sortimentu a k vytvoreniu základu pre náš systém IT s cieľom všeobecne zvýšiť bezpečnosť našich zákazníkov, dodávateľov a partnerov.

3. Osobné údaje
Väčšina údajov zhromaždených na tento účel bude anonymizovaná. Niektoré informácie však môžu obsahovať niektoré osobné údaje, napríklad:

 • korešpondencia a spätná väzba ohľadom našich služieb, produktov a starostlivosti o zákazníka.

Ak sa pri komunikácii so spoločnosťou AJ zhromažďujú a spracúvajú údaje v identifikovateľnej podobe, budete o tom osobitne informovaní. Akékoľvek ďalšie údaje, ktoré spracovávame, sú anonymizované, a preto nie sú klasifikované ako osobné údaje, ako napríklad história kliknutí a návštev, telefónne hovory a rozhovory na chate. Okrem toho technické údaje týkajúce sa zariadení a ich nastavení, napr. domény, zariadenia, nastavenia prehliadača a operačné systémy, sa môžu tiež spracovávať. Tieto údaje sú anonymizované a vy ako jednotlivec podľa nich nikdy nemôžete byť identifikovaní.

4. Doba uchovávania
Vaše osobné údaje sú uchovávané v rovnakom období, aké je stanovené vo vzťahu k príslušnému uvedenému účelu spracovania vašich osobných údajov vyššie. Od momentu, keď boli osobné údaje prvýkrát zaznamenané do protokolov, sa údaje budú uchovávať na účely riešenia problémov a reakcie na incidenty po dobu trinástich (13) mesiacov.

Vaše práva pri spracovaní vašich osobných údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov máte niekoľko zákonných práv, napr. máte právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o vás spracúvame (výpisy), máte právo požadovať opravu nesprávnych údajov a môžete požadovať (do istej miery) vymazanie osobných údajov. Vaše práva sú:

 • Právo byť informovaní
 • Právo na prístup
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenosnosť
 • Právo namietať
 • Právo podľa sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Nižšie je uvedený prehľad vašich najdôležitejších práv. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach, komplexné informácie sú k dispozícii tu.

Vaše súkromie je pre nás nanajvýš dôležité. Preto je pre AJ dôležité, aby bola v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov zabezpečená úplná transparentnosť. Je pre nás dôležité, aby ste mali prístup k údajom, ktoré o vás máme, a ak sa chcete dozvedieť viac o údajoch, môžete požiadať o výpis z nášho registra. Môžete tak urobiť jednoducho zaslaním e-mailu na gdpr@ajprodukty.sk.

Aby sme zaistili, že údaje poskytneme správnej osobe a že vaše osobné údaje neposkytneme nikomu inému, musíme získať dôkaz, že žiadosť podávate vy. Za účelom vybavenia vašej žiadosti vám poskytneme informácie o tom, ako by ste sa mali identifikovať v súvislosti s odoslaním formulára prostredníctvom našej internetovej stránky.

Môžete tiež požiadať o vymazanie svojich zákazníckych kontaktných údajov (právo na vymazanie) a právo na opravu vašich osobných údajov. Kontrolu a anonymizáciu kontaktných údajov našich firemných zákazníkov vykonávame po štyroch (4) rokoch, pokiaľ počas týchto štyroch rokov nedošlo k žiadnej transakcii. Jednotlivci, t. j. údaje o spotrebiteľoch, prechádzajú rovnakým procesom anonymizácie, pokiaľ sú splnené všetky záväzky z našej strany aj zo strany zákazníka.

O vymazanie môžete jednoducho požiadať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@ajprodukty.sk. Odpovieme informáciami o tom, ako by ste sa mali identifikovať, aby sme mohli vybaviť vašu žiadosť.

Navštívte sekciu Môj účet na našej internetovej stránke, kontaktujte nás prostredníctvom emailu alebo zavolajte na náš zákaznícky servis na 02/ 48 214 712, ak chcete zmeniť alebo opraviť vaše kontaktné údaje zákazníka alebo sa chcete odhlásiť z marketingovej komunikácie, ako sú napríklad newslettery a katalógy.

Vždy máte právo podať sťažnosť v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov stránke úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uprednostnili by sme však, aby ste nás kontaktovali priamo, aby sme mohli vyriešiť vaše otázky a sťažnosti. Môžete nás kontaktovať na gdpr@ajprodukty.sk.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Používame systémy IT na ochranu dôvernosti, integrity a prístupu ku kontaktným údajom zákazníkov. V rámci našej organizácie je prístup k vašim osobným údajom obmedzený na osoby, ktoré skutočne potrebujú spracovať vaše osobné údaje, aby sme mohli splniť náš záväzok voči vám ako zákazníkovi.

S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje?

1. Sprostredkovatelia osobných údajov

Ak je potrebné ponúkať naše služby, zdieľame vaše osobné údaje so spoločnosťami, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi osobných údajov. Sprostredkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorá údaje spracúva v našom mene v súlade s našimi pokynmi.

Máme sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú s:

 • Dopravou (logistické spoločnosti a špeditéri),
 • Platobnými riešeniami (spoločnosti uplatňujúce karty, banky a iní poskytovatelia platobných služieb),
 • Marketingom (tlač a distribúcia, vyhľadávače, sociálne médiá, digitálne reklamné siete, mediálne agentúry alebo reklamné agentúry), a
 • IT službami (spoločnosti, ktoré sa starajú o potrebnú prevádzku, technickú podporu a údržbu našich IT riešení).

Keď sú vaše osobné údaje zdieľané so sprostredkovateľmi osobných údajov, je to výhradne na účely, ktoré sú kompatibilné s účelmi, na ktoré sme ich zhromaždili. Vykonávame kontroly všetkých sprostredkovateľov, aby sme zaistili, že môžu poskytnúť primerané záruky týkajúce sa bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov. So všetkými sprostredkovateľmi osobných údajov sme uzavreli písomné dohody, prostredníctvom ktorých zaručujú bezpečnosť všetkých spracovávaných osobných údajov a zaväzujú sa dodržiavať naše bezpečnostné požiadavky, ako aj obmedzenia a požiadavky týkajúce sa medzinárodného prenosu osobných údajov.

2. Spoločnosti, ktoré sú nezávislými prevádzkovateľmi osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame s určitými spoločnosťami, ktoré sú nezávisle zodpovedné za osobné údaje (prevádzkovatelia osobných údajov). To znamená, že nemáme kontrolu nad tým, ako poskytnuté údaje spracovávajú.

Nezávislí prevádzkovatelia osobných údajov, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, sú:

 • Orgány (policajný orgán, daňová agentúra alebo iné orgány), ak sme tak povinní urobiť zo zákona alebo v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú všeobecnú prepravu tovaru (logistické spoločnosti a špeditéri), a
 • spoločnosti, ktoré ponúkajú platobné riešenia (spoločnosti uplatňujúce karty, banky a ďalší poskytovatelia platobných služieb).

Ak sú vaše osobné údaje zdieľané s nezávislým prevádzkovateľom osobných údajov, uplatňujú sa zásady ochrany osobných údajov a správa osobných údajov tejto spoločnosti.

Kde spracúvame vaše osobné údaje?

Vždy sa snažíme spracovávať vaše kontaktné údaje zákazníka v rámci EÚ/EHS a všetky naše systémy IT sa nachádzajú v rámci EÚ/EHS. V prípade systémovej podpory, údržby a vývoja bude možno potrebné preniesť údaje do krajiny mimo EÚ/EHS, napr. ak zdieľame vaše kontaktné údaje zákazníka so sprostredkovateľom, ktorý má sám alebo prostredníctvom subdodávateľa sídlo v krajine mimo EÚ/EHS alebo tam uchováva osobné údaje. V týchto prípadoch bude mať sprostredkovateľ prístup iba k údajom, ktoré sú pre daný účel relevantné.

Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše kontaktné údaje zákazníka spracovávané, prijímame všetky primerané právne, technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany bude ekvivalentná úrovni ochrany v rámci EÚ/EHS. Na základe našich dohôd vyžadujeme, aby sa naši sprostredkovatelia osobných údajov riadili zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov, ako je GDPR a vnútroštátne právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ďalej požadujeme, aby sa do krajiny mimo EÚ/EHS nemohli prenášať žiadne údaje, pokiaľ neexistuje dohoda, primeraná úroveň ochrany alebo záväzné pravidlá spoločnosti na ochranu osobných údajov.

Najnovšie znenie zásad o ochrane osobných údajov je vždy k dispozícii na www.ajprodukty.sk

O internetovej stránke

Tieto informácie sa vzťahujú iba na túto internetovú stránku, a teda nevzťahujú sa na internetové stránky vlastnené tretími stranami. Na odkazy na našej internetovej stránke, ktoré vás presmerujú na iné internetové stránky, sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov príslušnej spoločnosti a internetovej stránky. Keďže prepojené stránky neriadi AJ, nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah poskytovaný na týchto internetových stránkach. Mali by ste si preto vždy prečítať pravidlá ochrany osobných údajov internetových stránok, ktoré navštevujete.


Máme certifikát ISO 9001:2015 , ktorý obsahuje množstvo predpisov, vďaka ktorým budete ako zákazník v bezpečí.

Javascript na www.ajprodukty.sk

Naša internetová stránka, www.ajprodukty.sk, obsahuje javascript. Ide o kódovú technológiu, ktorá sa používa pre vás ako návštevníka, aby bola naša internetová stránka pre vás čo najjednoduchšia. Stručne povedané, na správne zobrazenie obrázkov je potrebný javascript, ktorý umožňuje bezproblémové fungovanie funkcií, ako sú ponuky, formuláre a prihlásenie do sekcie Môj účet, a na získanie a triedenie informácií.

O súboroch cookie na www.ajprodukty.sk

Súbory cookie sú dátové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií a sú uložené vo vašom prístroji. Samotný súbor cookie štandardne neobsahuje žiadne osobné údaje, ale v niektorých prípadoch môže. Prečítajte si naše zásady používania súborov cookie na www.ajprodukty.sk, kde nájdete ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame na internetovej stránke AJ.

Žiadosť o vymazanie a zaslanie osobných údajov

Vaše údaje