• Doprava zadarmo pri nákupe nad € 30 bez DPH
  • 14 dní na vrátenie tovaru
  • Záruka 3 roky
0
Košík
Cena bez DPH (zmeniť)
Spolu
Cena/ks
Množstvo
Položky
Nákupný košík je momentálne prázdny.
Cena bez DPH
5,- €
Do pokladne
Zmeniť

Vymedzenie pojmov

Pod pojmom:

Predávajúci sa rozumie: spoločnosť A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava. IČO: 36268518, DIČ: 2021946454, IČ DPH: SK2021946454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5517/B

Adresa sa rozumie: sídlo spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.

Adresa prevádzky sa rozumie ktorákoľvek z nasledovných adries prevádzok predávajúceho podľa evidencie na príslušnom odbore príslušných Obvodných úradov: A J Produkty a. s., Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 820 16 Bratislava,

Miesto dodávky sa rozumie adresa, t.j. sídlo v prípade spotrebiteľa bydlisko kupujúceho, pokiaľ nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky.

Kupujúci sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá môže byť aj spotrebiteľom. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.