Prieskum: 5 zo 6 manažérov skladov spája dobré pracovné prostredie s vyššou ziskovosťou

Prieskum: 5 zo 6 manažérov skladov spája dobré pracovné prostredie s vyššou ziskovosťou

Čo považujú manažéri skladov a logistiky za dôležité na pracovisku? Koľko toho skutočne vedia o fyzickom pracovnom prostredí? A aký vývoj môžeme očakávať v budúcnosti?

Spolu so spoločnosťou Kantar Sifo sme uskutočnili rozhovory so 400 manažérmi skladov a logistiky v Dánsku, Nórsku, Fínsku a Švédsku. Prieskum sa týka fyzického pracovného prostredia a poukazuje na množstvo zaujímavých štatistík a dôležitých poznatkov. Prečítajte si náš Warehouse Report 2022!

Zhrnutie:

  • Väčšina manažérov skladov nemá dostatok informácií o fyzickom pracovnom prostredí.  
  • Viac ako polovica z nich neabsolvovala žiadne školenie na túto tému.
  • To znamená, že existujú významné príležitosti na zlepšenie vybavenia a zariadenia skladu. 
  • Budúcnosť vyzerá sľubne. 

Sledovanie vývoja pracovného prostredia

Dobré pracovné prostredie je dôležité z viacerých hľadísk. Pomáha predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania a tiež zabezpečuje vysokú úroveň produktivity zamestnancov. Keďže v práci trávime veľkú časť svojho života, je dôležité, aby nás práca bavila a aby sme mali vhodné podmienky na efektívne vykonávanie svojej práce. 
 
Počas procesu vytvárania pozitívneho pracovného prostredia je nevyhnutné zamerať sa na to, vďaka čomu sa ľudia na pracovisku cítia dobre. Preto sme sa v AJ Produkty rozhodli uskutočniť prieskum o tom, ako manažéri skladov a logistiky v severských krajinách vnímajú fyzické pracovné prostredie a aké opatrenia v tejto oblasti prijímajú. Naším cieľom bolo lepšie pochopiť a lepšie poznať fyzické pracovné prostredie a zároveň posúdiť budúce požiadavky, aby sme mohli aj naďalej poskytovať to, čo naši zákazníci potrebujú. 

U nás v AJ Produkty je efektívne pracovné prostredie vždy našou najvyššou prioritou, pretože je našou hlavnou činnosťou a zároveň niečím, čo je našou vášňou.
David Bray, viceprezident spoločnosti AJ Produkty

ZISKOVOSŤ
Zamestnanci, ktorí sa cítia dobre, odvádzajú lepšiu prácu

Ziskovosť je dôležitým faktorom pre všetky spoločnosti, pretože vytvára podmienky potrebné pre dlhodobý a udržateľný rast. K dobrej ziskovosti prispieva mnoho faktorov vrátane fyzického pracovného prostredia. Zamestnanci, ktorí sa cítia dobre, odvádzajú lepšiu prácu. A zamestnanci, ktorí majú vhodné pracovné podmienky, vykonávajú svoju prácu efektívnejšie.   
 
Zastávajú manažéri skladov v severských krajinách rovnaký názor? Až 93 % z nich s tým súhlasí a vidí silné prepojenie medzi ziskovosťou a fyzickým pracovným prostredím. Viac ako polovica manažérov skladov si myslí, že pracovné prostredie je mimoriadne dôležité. 

Aký význam má dobré fyzické pracovné prostredie na ziskovosť spoločnosti?

Z prieskumu vyplýva, že väčšina manažérov skladov si myslí, že dobré fyzické pracovné prostredie je veľmi dôležité pre ziskovosť ich spoločnosti. Podľa 52 % z nich je pracovné prostredie mimoriadne dôležité, zatiaľ čo 41 % ho považuje za veľmi dôležité. 

ZNALOSTI
Väčšina manažérov skladov nemá v tejto oblasti dostatočné znalosti

Hoci väčšina manažérov skladov v prieskume verí, že pracovné prostredie je dôležité pre ziskovosť, mnohí z nich majú pocit, že nevedia dosť o tom, ako vytvoriť dobré fyzické pracovné prostredie. Len 22 % manažérov sa domnieva, že o vytváraní dobrého fyzického pracovného prostredia vie veľa. Z reportu tiež vyplýva, že čím viac zamestnancov spoločnosť má, tým viac vedomostí má daný manažér. Je tiež zrejmé, že úroveň znalostí je vyššia u tých, ktorí absolvovali školenia o fyzickom pracovnom prostredí, čo naznačuje, že školenia na túto tému prinášajú výsledky. 

Viac ako polovici manažérov skladov chýba školenie

Hoci z prieskumu vyplýva, že školenia na tému fyzického pracovného prostredia prinášajú výsledky, zo správy tiež vyplýva, že len 46 % manažérov skladov a logistiky absolvovalo nejakú formu školenia alebo sa zúčastnilo na kurze týkajúcom sa fyzického pracovného prostredia. To znamená, že viac ako polovica z nich nemá dostatočné školenie na túto tému. Rovnako, viac ako polovica manažérov, 56 %, sa za posledných 12 mesiacov pokúšala nájsť informácie o fyzickom pracovnom prostredí. Hlavnými zdrojmi informácií sú vyhľadávanie na internete, príslušný orgán verejnej správy a environmentálna politika podniku. 

ZÁVÄZOK

Spoločnosti s väčším počtom zamestnancov častejšie hovoria o fyzickom pracovnom prostredí

52 % vedúcich skladov v priemyselných prevádzkach sa každý týždeň rozpráva o fyzickom pracovnom prostredí so svojimi kolegami alebo so svojimi nadriadenými. Spoločnosti s väčším počtom zamestnancov diskutujú o tejto téme častejšie a manažéri, ktorí absolvovali nejakú formu školenia na túto tému, hovoria o fyzickom pracovnom prostredí častejšie. Noví manažéri, teda tí, ktorí pracujú menej ako päť rokov v riadiacej funkcii, hovoria o pracovnom prostredí vo väčšej miere ako tí, ktorí pracujú na rovnakej pozícii dlhšie. 

Ako často hovoria manažéri skladov o fyzickom pracovnom prostredí?

Z grafu vyššie môžete vidieť, ako často o tejto téme hovoria spoločnosti s rôznym počtom zamestnancov. Väčšina manažérov diskutuje o fyzickom pracovnom prostredí každý týždeň. Je zrejmé, že manažéri, ktorí sú zodpovední za väčšiu skupinu zamestnancov, a tí, ktorí pracujú ako manažéri kratšiu dobu, hovoria o tejto téme častejšie. Okrem toho tí, ktorí absolvovali školenie, hovoria o fyzickom pracovnom prostredí častejšie ako tí, ktorí ho neabsolvovali. 

SÚČASNÁ SITUÁCIA
Veľa rečí, ale málo činov

Ak fyzické pracovné prostredie ovplyvňuje ziskovosť, zamestnanci by mali mať čo najlepšie pracovné podmienky. Ale je to tak? Prieskum ukázal, že existuje veľký potenciál na zlepšenie, ktoré by zvýšilo ziskovosť firiem. Len niekoľko percent manažérov si myslí, že ich vybavenie je v súčasnosti veľmi  dobré. 

Ako hodnotíte vybavenie a zariadenie na vašom pracovisku?

Takmer polovica manažérov skladov si myslí, že ich vybavenie a zariadenie je celkom dobré, čo vytvára priemerný obraz o stave priemyselných pracovísk. Iba 8 % si myslí, že ich vybavenie a zariadenie je veľmi dobré, čo znamená, že existuje značný priestor na zlepšenie. 


Oblasti s najväčším potenciálom na zlepšenie

Z prieskumu vyplýva, že na pracoviskách existuje značný priestor na zlepšenie, čo môže viesť aj k zvýšeniu produktivity. Za oblasti s najlepšími riešeniami sa v súčasnosti považujú bezpečnosť strojov, nakladanie s odpadom a zdvíhacie zariadenia, zatiaľ čo najväčší potenciál rozvoja na pracoviskách majú znižovanie hluku, priemyselné rohože a skladovacie systémy. 

Zhrnutie podľa AJ Produkty

Je zrejmé, že manažéri chápu, že pracovné prostredie a ziskovosť idú ruka v ruke. Až 93 % z nich tvrdí, že fyzické pracovné prostredie považujú za veľmi dôležité. Napriek tomuto poznatku majú o tejto téme príliš málo vedomostí. Z prieskumu tiež vyplýva, že viac ako polovica manažérov o tejto téme hovorí každý týždeň, ale väčšine z nich chýba v tejto oblasti školenie. 


Z warehouse reportu vyplýva, že existujúce pracovné prostredie nie je navrhnuté tak, aby poskytovalo čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia zamestnancom dobre vykonávať prácu. Manažéri skladov sa zhodli, že situácia je najhoršia v súvislosti so znižovaním hluku, priemyselnými rohožami a skladovacími systémami, zatiaľ čo najlepšie riešenia sú k dispozícii v oblasti bezpečnosti strojov, nakladania s odpadom a zdvíhacích systémov. Inými slovami, v súčasnosti existuje značný potenciál rozvoja na pracovisku. 

  • Pracovné prostredie a ziskovosť idú ruka v ruke.
  • Napriek tomu vedúci skladov nevedia o vytváraní dobrého pracovného prostredia ani zďaleka dosť. 
  • Viac ako polovica manažérov diskutuje o fyzickom pracovnom prostredí každý týždeň.
  • Väčšina z nich neabsolvovala žiadne školenie na túto tému.
  • Dizajn existujúceho pracovného prostredia nie je vždy ideálny.
  • Najväčší potenciál na zlepšenie - zníženie hluku, priemyselné rohože a skladovacie systémy.

Uľahčíme váš každodenný pracovný život

V AJ Produkty máme celý rad produktov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť zlepšenie v týchto oblastiach. Vieme, že hluk na pracovisku môže viesť k bolestiam hlavy a nižšej efektivite. Vieme, že dlhodobá práca v nekvalitnom pracovnom prostredí môže viesť k trvalej bolesti a v konečnom dôsledku k práceneschopnosti. Vieme, že neporiadok a zlé riešenia skladovania prispievajú k stresu a znižujú úroveň efektivity. Preto vyvíjame produkty a nástroje, ktoré prinášajú skutočnú zmenu a uľahčujú prácu.

BUDÚCNOSŤ
Zameranie na bezpečnosť strojov

Viac ako 60 % manažérov sa domnieva, že fyzické pracovisko sa bude neustále vyvíjať, a sú toho názoru, že bezpečnosť strojov, ergonómia a zdvíhacie zariadenia sú oblasti, ktoré si najviac vyžadujú zlepšenie. Bezpečnosť strojov je na prvom mieste v zozname, pričom 46 % manažérov tvrdí, že vývoj v tejto oblasti je v najbližších piatich rokoch naliehavo potrebný.

Ergonómia, manipulácia a zdvíhanie ťažkých bremien sú tesne za nimi. Aj to sú dôležité faktory pri vytváraní pracoviska, na ktorom sa zamestnanci cítia dobre a môžu dobre vykonávať svoju prácu. Zdvíhanie ťažkých bremien sa v prieskume ukázalo ako oblasť, v ktorej sú už v súčasnosti k dispozícii dobré riešenia. To naznačuje, že niektoré spoločnosti majú účinné riešenia, no v budúcnosti sa budú musieť stať ešte lepšími.

Budúcnosť vyzerá jasne

Z reportu vyplýva, že väčšina manažérov sa na budúcnosť pozerá pozitívne a veľká väčšina verí, že pracovné prostredie sa zmení k lepšiemu. V AJ Produkty zariaďujeme a vybavujeme pracovné prostredia už viac ako 45 rokov. V našej ponuke nájdete približne 15 000 výrobkov pre kancelárie, sklady a priemysel. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Chceme byť vždy o krok vpred. V súčasnosti máme dobré pracovné prostredie, ale naším cieľom je byť najlepší a naďalej sa zlepšovať, aby u nás ľudia chceli pracovať. Dobrá pohoda na pracovisku nám dáva konkurenčnú výhodu. Vedie k nižšej práceneschopnosti a lepším výsledkom.
Anonymný účastník prieskumu

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).