Ekonomická udržateľnosť

Správna podnikateľská etika na všetkých úrovniach

Zodpovedné podnikanie v súlade so zákonom je pre nás mimoriadne dôležité. Preto máme interný aj externý kódex správania. Interný kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov skupiny AJ a obsahuje pokyny, ktoré jasne opisujú, ako by sa mala vykonávať naša podnikateľská činnosť.  
 
Externý kódex správania obsahuje požiadavky a usmernenia týkajúce sa sociálnej zodpovednosti, udržateľného rozvoja a podnikateľskej etiky. Zahŕňa požiadavky stanovené v iniciatíve OSN, Deklarácii z Ria de Janeiro, základných dohovoroch MOP o ľudských právach pri práci a Dohovore OSN proti korupcii. 
 
Úplatkárstvo a korupcia zasahujú do voľnej hospodárskej súťaže a sú v rozpore s právnymi predpismi. Riziko, že sa dostaneme do korupčnej situácie, je pre nás ako spoločnosť najväčšie pri nákupe nových produktov. Naši zamestnanci nesú spoločnú zodpovednosť za dodržiavanie Kódexu správania a v prípade podozrenia na porušenie pravidiel možno využiť anonymné nahlásenie.

Les

Cenné investície do lesov

Rozhodli sme sa investovať časť nášho zisku do lesov, ktoré sú vo vlastníctve celej skupiny AJ. Investovanie prostriedkov do lesov by sa malo považovať za finančne udržateľnú investíciu. Lesy sú kontrolované organizáciami FSC a PEFC a certifikované podľa ich kritérií. Vďaka tejto certifikácii máme istotu, že podporujeme biodiverzitu, kultúrne hodnoty a dôstojné pracovné podmienky v lese. 
 
Les je cenný pre klímu vďaka svojej schopnosti zachytávať skleníkové plyny. Spoločnosť AJ Produkty má lesy vo Švédsku a Lotyšsku, ktoré podľa výpočtov vykonaných na základe ročného prírastku a substitučného efektu ročnej ťažby v roku 2021 spolu zachytia takmer 33 000 ton CO2. 
 
Hlavný prínos pre klímu vyplýva z ukladania uhlíka v lesoch a zo substitúcie - keď sa lesné produkty využívajú ako energia alebo ako alternatívy k plastom, oceli a betónu. To prispieva k výraznému zníženiu emisií z fosílnych palív. 

Správa o udržateľnosti

Prečítajte si našu správu o udržateľnosti za rok 2021 (v angličtine)